โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
104 ถ.พระแก้ว  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่